หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าทองผับแม่กิมลี้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าทองผับแม่กิมลี้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-26 13:47:34

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าทองผับแม่กิมลี้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 15 มีนาคม 2567 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส หัวหน้าโครงการ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าทองผับแม่กิมลี้ ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งผลต่อการแข่งขันสูง และกำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด จึงจำเป็นต้องมีการคิดวางแผนพัฒนาผลผลิตของตัวเองเพื่อความอยู่รอด ผู้ประกอบการต้องปรับตัวทำการตลาด หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องหันมาใส่ใจคุณภาพของการผลิตสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น อีกหนึ่งความสำเร็จต่อการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs8)  8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (SDGs10) และสามารถ Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงิน การลงทุน การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การอพยพย้ายถิ่นฐาน การแบ่งเขตแดน ส่งเสริมนโยบายด้านภาษี การส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนา