หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-10 22:37:16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder25.pdf