หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
การประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-10 22:09:16

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นต่อไป

Binder19.pdf