หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 1 มิถุนายน2561 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
วันที่ 1 มิถุนายน2561 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-06-01 12:21:12

วันที่ 1 มิถุนายน2561 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเกษตรกรสวนยางได้ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง