หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-06-13 05:19:23

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นำทีมโดย หัวหน้าสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล และคณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น “น้ำหมักชีวภาพ 7 รสชาติและจุลินทรีย์ PBS สังเคราะห์แสง” สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้นวัตกรรมการผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติภายในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรและต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ 7 รสชาติ ที่สามารถออกจำหน่ายเพื่อการสร้างรายได้พร้อมกับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้สามารถขจัดความยากจนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4) นอกจากนี้ความสามารถในชุมชนมีการกระตุ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (SDG11) รวมทั้งเป็นการผลิตที่สามารถส่งผลต่อการนำไปบริโภคได้อย่างมีคุณภาพ (SDG12) และสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น (SDG17) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs

Binder14.pdf