หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการก้าวสู่โลกอาชีพ"
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการก้าวสู่โลกอาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 15:32:53

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการก้าวสู่โลกอาชีพ" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนพี่ศิษย์เก่า (พี่อาย) นางสาวบัณฑิตา จีนเมือง (พี่จ๊อบ) นายจิรายุทธ จันทะพิมพ์ และ (พี่จิว) นายชิตะปัญญา วิบูลย์บวรเดช มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder25.pdf