ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้ ...
2021-04-21 01:43:15
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ...
2021-04-21 01:26:33
โครงการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเหมาะสม เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเหมาะสม เพื่อจำหน่ายผ่านช่ ...
2021-04-21 01:19:56
ประมวลภาพการขึ้นสอบของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฏีบัณฑิต
ประมวลภาพการขึ้นสอบของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย ...
2021-04-21 00:58:58
ประมวลภาพการเรียนรายวิชาการจัดการสัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 เทอม 2/2563
ประมวลภาพการเรียนรายวิชาการจัดการสัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 เทอม 2/2563 หลักสูตร บริหารธรุกิจดุ ...
2021-04-21 01:05:11
การประชุมชี้แจงและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2/2563
ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและติดตามการรา ...
2021-04-21 00:49:35