ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชลบุรี
เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชลบุรี ... ใครอยากได้ อยากมี ต้องสมัครเรียน "โลจิส ...
2023-12-11 17:22:56
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาล ...
2023-12-11 19:14:28
การประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา
การประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกาย ...
2023-12-11 19:22:40
CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวันที่ 17 พฤศจิ ...
2023-12-11 19:26:52
การประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิก ...
2023-12-11 19:18:15
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยร ...
2023-12-11 19:01:50
พิธีสักการะและวางพานพุ่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
พิธีสักการะและวางพานพุ่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ...
2023-12-11 18:46:42