หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผู้บริหาร และคณ ...
2023-04-10 15:26:03
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการป ...
2023-04-10 15:21:32
บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) หนึ่งกำลังสำคัญที่สนับสนุน และพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โห ...
2023-04-10 12:17:39
พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 27 แห่ง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลั ...
2023-04-10 11:52:06
โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ)
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันค ...
2023-04-10 10:32:41
หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
ผู้แทนการท่องเที่ยวเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ...
2023-04-10 10:26:27
แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
การประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนา ...
2023-03-13 10:27:28
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัย ป ...
2023-03-13 10:22:22
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารประชุมคณะกรร ...
2023-03-13 10:18:16
ข่าวย้อนหลัง