Home > News > Master’s degree > M.B.A.Logistics and Supply Chain Management
M.B.A.Logistics and Supply Chain Management

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2024-05-07 11:49:52

-สมัคร OnLine !!! (Line ID:  wissawa.au)


                 "การเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านดำเนินการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่ประสบการณ์และกรณีศึกษาจากผู้บริหารในสถานประกอบการชั้นนำและสมาคมวิชาชีพด้านโลจิสติกส์นับเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจ ดันนั้น หลักสูตร ป.โท MBA โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จึงเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และมี Connection ที่สำคัญในการทำงาน นอกจากนั้น ทางหลักสูตรฯ เปิดรับคนจากหลากหลายวัย เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีความหลากลาย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำงานและมิตรภาพดีๆ ระหว่างการเรียน ป.โท"


                 "การจบการศึกษาในระดับ ป. โท นั้น ไม่ใช่แค่เน้นในเรื่องของคุณภาพแต่ต้องเน้นให้นักศึกษาจบการศึกษาเร็ว เพื่อให้นักศึกษานำวุฒิการศึกษาและองค์ความรู้ไปใช้ทัน ไม่สูญเสียโอกาส ซึ่งหลักสูตร ป.โท MBA โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ตอบโจทย์ทั้งในด้านเวลาและคุณภาพในการจบการศึกษา โดยสามารถเรียนจบได้ใน 5 ภาคเรียน หรือ 1.5 ปี พร้อมด้วยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่จบตรงทั้งจากในและต่างประเทศและมีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า ธุรกิจบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ นอกจากนั้น ทางหลักสูตรฯ ยังมีโครงการ Fast Track Thesis/IS ที่จัดทำขึ้นเพื่อผลักดันให้นักศึกษามีหัวข้องานวิจัย และสอบจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด"              "การเดินทางและเรื่องเวลาอาจเป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆท่านในการเรียนต่อระดับ ป .โท แต่เรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาหากท่านเรียนที่ ป.โท MBA โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เนื่องจากทางหลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ โดยท่านสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนและสถานที่ที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเอง

              "ปัจจัยด้านการเงินนับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายท่านตัดสินใจลำบากในการเรียนต่อระดับ ป. โท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเรียนในแต่ละเทอม หรือบิลต่างๆ ในแต่ละเดือน
ทางหลักสูตร ป. โท MBA โลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย) นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 150,000 บาท หรือ เทอมละ 30,000 บาท"
               "หลักสูตร ป.โท MBA โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษา ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ โดยช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน ทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหา อันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน"