การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า สาขานักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน และสาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ผ่านการทดสอบจากระดับ 1 สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นระดับ 2 ได้

จากการอนุญาตครั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์ ในการทดสอบ ระดับ 2 อีกด้วย