หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 19:08:23

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ สุวัฒน์ นวลขาว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง ผ่านระบบออนไลน์ google meet

messageImage_1635227503825.pdf