หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้ FlexSim Simulation Software
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้ FlexSim Simulation Software

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-07-03 15:29:38

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้ FlexSim Simulation Software ในระดับ Advanced พร้อมประกาศเป็นวัน Kick off โครงการนำ FlexSim Simulation Software ไปใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นตันไป

FlexSim.pdf