หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการพัฒนาอาชีพผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Sela Eco Printing นวัตกรรมรักษ์โลก ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการพัฒนาอาชีพผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Sela Eco Printing นวัตกรรมรักษ์โลก ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 09:40:29

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการพัฒนาอาชีพผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Sela Eco Printing นวัตกรรมรักษ์โลก

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 นำทีมโดย อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนำพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่น อาทิ ใบมะเกลือ ใบมะดัน ใบบัว และอื่นๆ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค และเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4)  เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDGs11) และสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น (SDGs15) การรักษาระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life on land) และ (SDGs17) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)