หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “โครงการพัฒนาอาชีพทำขนมชั้นสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
“โครงการพัฒนาอาชีพทำขนมชั้นสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-26 14:49:17

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการพัฒนาอาชีพทำขนมชั้นสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 นำทีมโดย อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก หัวหน้าโครงการ  พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำมะพร้าวท้องถิ่นและสมุนไพรท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสม

ในการทำขนมชั้นสมุนไพรเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและความต้องการตลาด รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้าง

องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4)  เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDGs11) และสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น (SDGs17) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)