หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามเพื่อการค้าปลีกและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามเพื่อการค้าปลีกและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-26 09:30:45

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามเพื่อการค้าปลีกและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 8 มีนาคม 2567 นำทีมโดย อาจารย์วรรณี สุทธิใจดี หัวหน้าโครงการ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าปลีกปลาสวยงาม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเป็นที่นิยมอย่างมากในหลายแห่งและที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก็มีผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม จึงนำมาสู่การพัฒนา “บรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามเพื่อการขนส่ง” และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs8)  8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (SDGs10) และสามารถReduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงิน การลงทุน การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การอพยพย้ายถิ่นฐาน การแบ่งเขตแดน ส่งเสริมนโยบายด้านภาษี การส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนา