หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ ชุมชนบ้านวัดมะเกลือม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ ชุมชนบ้านวัดมะเกลือม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:59:16

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ ชุมชนบ้านวัดมะเกลือม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 8 มีนาคม 2567 นำทีมโดย ดร.ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากตะไคร้ ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่นำมาพัฒนาเป็น “สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง” และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4)  เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDGs11) และสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น (SDGs17) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)