หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (FedEx) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับโลก
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (FedEx) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 11:01:41

แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ✈️ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (FedEx) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับโลก ????

โดยนักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงาน ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดปีการศึกษา 2566 ในแผนกต่างๆ อาทิเช่น การเดินพิธีการศุลกากร (หน่วยงาน อาหารและยา) การสนับสนุนฝ่ายขายประสานงานติดต่อลูกค้ารายเก่าและใหม่ การให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน การปล่อยเอกสารในส่วนของ Shipping และการทำใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ รวมถึงงานในคลังสินค้าทางอากาศ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การทำงานจริง และจะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ดีเป็นมืออาชีพในอนาคต

โดยนักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงาน ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดปีการศึกษา 2566 (ภายในระยะ 1 ปี) เริ่มฝึกงานเทอม 1 /2566 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายศิลา ศรีพันธ์  รหัสนักศึกษา 64127343014

2. นายชัยชนะ  สอยเหลือง รหัสนักศึกษา 64127343028

3. นางสาวนริสา  พึ่งมอญ รหัสนักศึกษา 64127343032

4. นางสาวภารดี  วัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 64127343033

5. นางสาวจิดาภา  คมขำ รหัสนักศึกษา 64127343037

6. นางสาวอริสา  บุญช่วย รหัสนักศึกษา 64127343038

7. นางสาวสุทธิดา  นันดอกรักษ์ รหัสนักศึกษา 64127343046

8. นายพนัสบดินทร์ บัวมาก รหัสนักศึกษา 64127343090

9. นางสาวชลธิชา  บึงชารี รหัสนักศึกษา 64127343059

ในแผนกต่างๆ อาทิเช่น การเดินพิธีการศุลกากร (หน่วยงาน อาหารและยา) การสนับสนุนฝ่ายขายประสานงานติดต่อลูกค้ารายเก่าและใหม่ การให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน การปล่อยเอกสารในส่วนของ Shipping และการทำใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ รวมถึงงานในคลังสินค้าทางอากาศ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การทำงานจริง และจะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ดีเป็นมืออาชีพในอนาคต