หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 14:14:08

???? เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ????

???? สำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ????

???? ระดับปริญญาตรี ????

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????เฉพาะ 2 หลักสูตร 

1) แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง   

2) แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

???? คุณสมบัติ ???? 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/ปวช./ปวส.

โดยต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมาย