หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 15:58:32

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ เข้าพบปะผู้นำชุมชน และเกษตรกร เพื่อให้ความรู้บัญชีครัวเรือนในการร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก "ตะไคร้" พืชผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม

Binder28.pdf