แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                           หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
                                                                           อาจารย์ อนุช นามภิญโญ
                                                                           ปริญญาโท : บธ.ม การตลาด ม.รามคำแหง
                                                                           ปริญญาตรี  : บธ.บ ธุรกิรศึกษาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษ์ภูวนาถร
                                                                           เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/anuch_na
                                                                           E-mail : anuch.na@ssru.ac.th
ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด ม.อีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด ม.นเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th
ผศ.(พิเศษ) บุณยาพร ภู่ทอง
ปริญญาโท :  ศ.ม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  :  ศ.บ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bunyaporn_po
E-mail : bunyaporn.po@ssru.ac.th