สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี


                                                                   
                                                                                                         รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี 
                                                                                                         อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์
                                                                                                         กำลังศึกษา :  บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                                                         ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
                                                                                                         ปริญญาตรี  : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง
                                                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
                                                                                                         E-mail   :  supamit.sr@ssru.ac.th                 
อาจารย์ น้องส้ม ศรีสวัสดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/nongsom_sr
E-mail : nongsom.sr@ssru.ac.th
อาจารย์ สุปีรยา กฤษณานุกูล
ปริญญาโท : กจ.ม. การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ม.บูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. กลุ่มวิชาการตลาด ม.บูรพา
เว็บไซต์ส่วนตัว : https://elcls.ssru.ac.th/supeeraya_kr
E-mail : supeeraya.kr@ssru.ac.th


อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ
ปริญญาโท : วท. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญญาตรี : วศ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornkiat_ph
E-mail : pornkiat.ph@ssru.ac.th
อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.เซาส์อีสบางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wannee_su
E-mail : wannee.su@ssru.ac.th