สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี


                                                                   
                                                                                                         รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี 
                                                                                                         อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์
                                                                                                         กำลังศึกษา :  บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                                                         ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
                                                                                                         ปริญญาตรี  : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง
                                                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
                                                                                                         E-mail   :  supamit.sr@ssru.ac.th                 
อาจารย์ น้องส้ม ศรีสวัสดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/nongsom_sr
E-mail : nongsom.sr@ssru.ac.th
อาจารย์ สุนทรี พุฒิวร
ปริญญาโท : วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  ม.บูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.ม การจัดการ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suntaree_pu
E-mail : suntaree.pu@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร. แววมยุรา คำสุข                                                                    
ปริญญาเอก : ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wawmayura_ch
E-mail : wawmayura.ch@ssru.ac.th

ดร.ธนะสาร พาณิชยากรณ์                                                                
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท  :  วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา                            
ปริญญาตรี   :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanasarn_pa
E-mail : thanasan.pa@ssru.ac.th