อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก


อัตลักษณ์ (Identity)

         มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

         ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)

         1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

         2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร

         3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ

         4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ