หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิชาการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สา ...
2023-06-13 05:32:35
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessm ...
2023-06-13 05:09:13
กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ EdPEx Organizational Profile : OP
กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2023-05-15 16:28:09
เปิดแล้ว !!! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี และ อาจารย ...
2023-05-15 16:12:12
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณ ...
2023-05-15 15:44:05
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนกา ...
2023-05-15 15:23:45
เรียนจริง ปฎิบัติได้ กับ “ Education Service โดย SCG Logistics” บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เรียนจริง ปฎิบัติได้ กับ “ Education Service โดย SCG Logistics”บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ...
2023-05-15 13:58:46
การประชุมหารือการทบทวนวิสัยทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผูู้บริหารวิทยา ...
2023-04-10 16:44:31
การประชุมชี้แจงการประเมินผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมช ...
2023-04-10 16:39:39
ข่าวย้อนหลัง