หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563- 3 กันยายน 2563 ตารางสอบและสำหรับนักศึกษาที่เรียนแบ่งห้องสอบ
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563- 3 กันยายน 2563 ตารางสอบและสำหรับนักศึกษาที่เรียนแบ่งห้องสอบ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-17 13:06:12

ตารางสอบ คลิกด้านล่าง

-INTER.pdf

-กลุ่มวิชาACM.pdf

-กลุ่มวิชาCLS.pdf

-กลุ่มวิชาGE.pdf

-กลุ่มวิชาLOG.pdf

-กลุ่มวิชาMRT.pdf

-กลุ่มวิชาTOM.pdf


สำหรับนักศึกษาที่เรียนแบ่งห้องสอบให้ คลิกด้านล่าง 

-CLS1104.pdf

-CLS1105.pdf

-CLS2101.pdf

-MRT1201.pdf

-TOM2201.pdf

-CLS2102 กลุ่ม 802.pdf

-CLS2104 กลุ่ม 801.pdf

-CLS2104 กลุ่ม802.pdf