หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รอบที่ ๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รอบที่ ๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-12 14:48:37

-ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2.pdf