หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ทุกสาขาวิชา ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม(กิจกรรมบังคับสะสมหน่วย)สานสัมพันธ์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. การแต่งกาย สวมใส่เสื้อโปโลกิจกรรมสีน้ำเงิน
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ทุกสาขาวิชา ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม(กิจกรรมบังคับสะสมหน่วย)สานสัมพันธ์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. การแต่งกาย สวมใส่เสื้อโปโลกิจกรรมสีน้ำเงิน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-07 13:34:12

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ทุกสาขาวิชา 
ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม(กิจกรรมบังคับสะสมหน่วย)
สานสัมพันธ์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น.
การแต่งกาย สวมใส่เสื้อโปโลกิจกรรมสีน้ำเงิน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะขอจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และขยายความร่วมมือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสักษณ์ชองสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าและผูกพันที่ดีต่อมหาวิทยาลัย โดยลักษณะกิจกรรมแบบ Walk Rally ซึ่งเป็นฐานกิจกรรมจำนวน ๕ ฐานกิจกรรม

๑.ฐานสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก
๒.ฐานชัดถ้อยชัดคำ
๓.ฐานสง่างามอย่างชาววัง
๔.ฐานศิลปวิทยาการงานศิลป์
๕.ฐานพินิจสำรับชาววัง