หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-12-28 10:10:07

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565

ประกาศจากงานวิชาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1. ตารางสอบลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดวัน-เวลา และห้องสอบ ตามสาขาวิชาฯ ของตนเอง หรือ ตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ตามเอกสารแนบ)
2.ระเบียบการแต่งกายเข้าห้องสอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ) โดยนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 อนุญาตให้เป็นกระโปรงพรีท (จีบรอบ) และรองเท้าผ้าใบสีขาวได้
3. นักศึกษาทุกคนจะต้องเตรียม บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
4. อุปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถนำเข้าห้องสอบได้ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ น้ำยาลบคำผิด โดยไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าดินสอเข้าห้องสอบ
5. ห้ามพกอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ สมาร์ทวอทซ์ เข้าห้องสอบ
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที ทุกกรณี
แจ้งเพื่อทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติงานวิชาการ

คลิก -ตารางสอบกลางภาค 1-2565 .pdf      

           -แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ.pdf