หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-09-02 10:46:53

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

คลิกสาขา

1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf

2.สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี.pdf

3.สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง.pdf

4.สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ.pdf

5.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์.pdf

6.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ).pdf