หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แจ้งคิวอาร์โค้ดสำหรับเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
แจ้งคิวอาร์โค้ดสำหรับเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-04-12 09:44:00

แจ้งอาร์โค้ดสำหรับเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

***ต้อง LOG IN EMAIL SSRU


1.QR-code สาขาการจัดการโลจิสติกส์

2.QR-code สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี

3.QR-code สาขาการจัดการการขนส่ง

4.QR-code สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

5.QR-code สาขาการจัดการธุรกิจออนไลน์

6.QR-code โครงการความร่วมมือโฮมโปรฯ