แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               
                                                                               ดร.ปิยมาส กล้าแข็ง
                                                                               ปริญญาเอก :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                            
                                                                               ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                                                      
                                                                               ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                                                  
                                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl                                                         
                                                                               E-mail : piyamas.kl@ssru.ac.th
ผศ.อนุช นามภิญโญ
ปริญญาโท : บธ.ม การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ ธุรกิรศึกษาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษ์ภูวนาถร
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/anuch_na
E-mail : anuch.na@ssru.ac.th


ผศ.ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์
ปริญญาเอก :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาเอก : รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : ค.ม.  การจัดการคุณภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : วท.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/mano_pr
E-mail : mano.pr@ssru.ac.th