แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               
                                                                               อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง                                                                             
                                                                               ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีมหานคร                                                      
                                                                               ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีมหานคร                                                  
                                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl                                                         
                                                                               E-mail : piyamas.kl@ssru.ac.th
อาจารย์ อนุช นามภิญโญ
ปริญญาโท : บธ.ม การตลาด ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ ธุรกิรศึกษาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษ์ภูวนาถร
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/anuch_na
E-mail : anuch.na@ssru.ac.th


อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ
ปริญญาโท : วท. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญญาตรี : วศ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornkiat_ph
E-mail : pornkiat.ph@ssru.ac.th