แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               
                                                                               อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ                                                                              
                                                                               ปริญญาโท : วท. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                      
                                                                               ปริญญาตรี  : วศ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                  
                                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornkiat_ph                                                          
                                                                               E-mail : pornkiat.ph@ssru.ac.th
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด
ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.บ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl
E-mail      :  jatturong.pl@ssru.ac.th
อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wannee_su
E-mail : wannee.su@ssru.ac.th