แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง                                                                               
                                                                               อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ                                                                             
                                                                               ปริญญาโท : วท. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา                                                      
                                                                               ปริญญาตรี  : วศ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี                                                  
                                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornkiat_ph                                                         
                                                                               E-mail : pornkiat.ph@ssru.ac.th
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด
กำลังศึกษา : บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ ม.เอเซียอาคเนย์
ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.บ สาขาการตลาด ม.ราชภัฎราชนครินทร์
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl
E-mail      :  jatturong.pl@ssru.ac.th

อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl
E-mail : piyamas.kl@ssru.ac.th