อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ


อาจารย์ วราภรณ์ สารอินมูล                                                                         
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.แม่ฟ้าหลวง                  
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.เทคโนราชมงคงล้านนา                          
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/varaporn_sa                                     
E-mail : varaporn.sa@ssru.ac.th

อาจารย์ ลำไผ่ ตระกูลสันติ  
กำลังศึกษา : PhD (Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia                  
ปริญญาโท  :  MengPrac, Engineering Logistics, University of Wollongong, Australia    
ปริญญาตรี   : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ม.รังสิต                                            
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/lamphai_tr                                     
E-mail         :  lamphai.tr@ssru.ac.th
อาจารย์ ปิติพจน์ แซ่เล็ก                                                                         
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี                  
ปริญญาตรี  : บธ.บ นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี                          
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pitiphoj_sa                                     
E-mail : pitiphoj.sa@ssru.ac.th
อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง
กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : https://elcls.ssru.ac.th/kristya_ja             
E-mail : kristya.ja@ssru.ac.th  
อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.เซาส์อีสบางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wannee_su
E-mail : wannee.su@ssru.ac.th