อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ


อาจารย์ วราภรณ์ สารอินมูล                                                                         
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                  
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคงล้านนา                          
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/varaporn_sa                                     
E-mail : varaporn.sa@ssru.ac.th

อาจารย์ ลำไผ่ ตระกูลสันติ  
กำลังศึกษา : PhD (Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia                  
ปริญญาโท  :  MengPrac, Engineering Logistics, University of Wollongong, Australia    
ปริญญาตรี   : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต                                            
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/lamphai_tr                                     
E-mail         :  lamphai.tr@ssru.ac.th
อาจารย์ ภัค กิระนันทวัฒน์
ปริญญาโท : M.Com. in International Business & Marketing University of Sydney
ปริญญาตรี  : บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bhuk_ki
E-mail : bhuk.ki@ssru.ac.th