อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ


อาจารย์ บุญยาพร ภู่ทอง
ปริญญาโท :  ศ.ม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :  ศ.บ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bunyaporn_po
E-mail : bunyaporn.po@ssru.ac.th
อาจารย์ สุริยะ ปั้นทอง
ปริญญาโท : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suriya_pa
E-mail : suriya.pa@ssru.ac.th
อาจารย์ วราภรณ์ วิมุกตลพ
ปริญญาโท : วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี  : ศศ.บ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/waraporn_wi
E-mail : Mix9001@gmail.com
อาจารย์ ภัค กิระนันทวัฒน์
ปริญญาโท : พณ.ม. ธุระกิจระหว่างประเทศและการตลาด มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ปริญญาตรี  : บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bhuk_ki
E-mail : bhuk.ki@ssru.ac.th
อาจารย์ ศศิวิมล ว่องวิไล
ปริญญาโท : คอ.ม. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : ศษ.บ. เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
E-mail : sasiwimol.wo@ssru.ac.th
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
              (RICH) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์
ปริญญาเอก : รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (Doctor Candidate) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปริญญาโท : คบ. การจัดการคุณภาพ EdM. QM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : วท.บ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/mano_pr
E-mail : Boost2003@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
                  (RICH) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.จักรพรรณ  คงธนะ
ปริญญาเอก : Renewable Energy, Naresuan University
E-mail : jakkrapunjup@gmail.com