อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ


อาจารย์ บุญยาพร ภู่ทอง
ปริญญาโท :  ศ.ม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  :  ศ.บ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bunyaporn_po
E-mail : bunyaporn.po@ssru.ac.th

ผศ.(พิเศษ) ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
ปริญญาเอก : ปร.ด บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาตรี   : ศศ.บ สารนิเทศน์ศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/benchapon_me
E-mail : benchapon.me@ssru.ac.th
อาจารย์ วราภรณ์ วิมุกตลพ
ปริญญาโท : วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี  : ศศ.บ เศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/waraporn_wi
E-mail : Mix9001@gmail.com

อาจารย์ ลำไผ่ ตระกูลสันติ  
กำลังศึกษา : PhD (Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia                  
ปริญญาโท  :  MengPrac, Engineering Logistics, University of Wollongong, Australia    
ปริญญาตรี   : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ม.รังสิต                                            
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/lamphai_tr                                     
E-mail         :  lamphai.tr@ssru.ac.th

อาจารย์ ศศิวิมล ว่องวิไล
ปริญญาโท : คอ.ม. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : ศษ.บ. เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา ม.สงขลาครินทร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sasiwimon_wo
E-mail : sasiwimon.wo@ssru.ac.th


ดร.ชณิชา หมอยาดี
ปริญญาเอก : PhD. Inventory Routing Problem Tecnology University of Portsmouth
ปริญญาโท : M.B.A. Logistics University of Sunderland
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ม.จุฬาลงกรณ์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chanicha_mo
E-mail : chichamoryadee@gmail.com

ดร. ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
ปริญญาเอก : Ph.D. Industrial Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA.
ปริญญาโท  : Ms. Industrial Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA.
ปริญญาตรี   : วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม. เกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natapat_ar
E-mail : natapat.ar@ssru.ac.th