อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯอาจารย์ วราภรณ์ สารอินมูล                                                                         
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.แม่ฟ้าหลวง                  
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.เทคโนราชมงคงล้านนา                          
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/varaporn_sa                                     
E-mail : varaporn.sa@ssru.ac.thอาจารย์ ลำไผ่ ตระกูลสันติ  
กำลังศึกษา : PhD (Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia                  
ปริญญาโท  :  MengPrac, Engineering Logistics, University of Wollongong, Australia    
ปริญญาตรี   : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ม.รังสิต                                            
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/lamphai_tr                                     
E-mail         :  lamphai.tr@ssru.ac.th