แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                           หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
                                                                           อาจารย์ อนุช นามภิญโญ
                                                                           ปริญญาโท : บธ.ม การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                           ปริญญาตรี  : บธ.บ ธุรกิรศึกษาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษ์ภูวนาถร
                                                                           เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/anuch_na  
                                                                           E-mail : anuch.na@ssru.ac.th
ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th
อาจารย์ กิตติอำพล สุดประเสริฐ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/kittiampol_su
E-mail : kittiaumpol.su@ssru.ac.th