งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557


1.คำสั่งกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 57.pdf

2.คำสั่งกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 57.pdf

3.นโยบายประกันคุณภาพ วิทยาลัย.pdf

4.ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 58.pdf

5.ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 57 มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา.pdf

6.ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 57 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน.pdf

7.ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับวิทยาลัย.pdf

8.คู่มือประกันคุณภาพ 2557 (CLS).pdf

9.คู่มือประกันคุณภาพ 2557 (CLS ระดับหลักสูตร).pdf

10..แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง.doc

11.รายงานการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 57 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 23 กย 58 (12-10-58).pdf

12.รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 57.pdf