แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562


-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2561.pdf

-แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.pdf

-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ.pdf

-แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

-แผนพัฒนาบุคลากร.pdf

-แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2562.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง2562.pdf