แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2561


1.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 2560.pdf

2.แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 2560.pdf

3.แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม.pdf

4.แผนปฏิบัตการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560 ณ วันที่ 15 กย.pdf

5.แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง 2561.pdf

6.แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย.pdf

7.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 2561.pdf

8.แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ2561.pdf

9.แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัย ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

10.แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

11.แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

12.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2561.pdf

13.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561.pdf

14.แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

15.แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

16.แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561.pdf

-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง 2561.pdf