งานบุคคล


-แผน

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564).pdf

-แบบฟอร์ม

แบบคำขอหนังสือรับรอง (ธอส).pdf

แบบขอปรับวุฒิ.pdf

แบบคำขอมีบัตร พนง..pdf

แบบคำขอหนังสือรับรอง (ธ.ทหารไทย).pdf

แบบคำขอหนังสือรับรอง (ธ.ออมสิน).pdf

แบบคำขอหนังสือรับรอง (ธอส).pdf

แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

แบบใบสมัครสมาชิก-ชพค.pdf

แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์.xls

แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน[1].docx

แบบฟอร์มรายงานการอบรม.docx

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง.PDF

ใบสมัครงาน.pdf

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

ใบสมัครสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน.pdf

-ขั้นตอน

ขั้นตอนการประเมินผล (สำหรับประธานหลักสูตร-หัวหน้าสาขา-หัวหน้างาน).pdf

ขั้นตอนการยืนยันข้อมูล สายวิชาการ.pdf

ขั้นตอนการรับทราบผลประเมินปฏิบัติราชการ.pdf

ขั้นตอนตรวจสอบ และการยืนยันข้อมูล สายสนับสนุน.pdf