คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ


คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ดาวน์โหลดคลิก


1.การเงิน.pdf

2.งานบริหารทรัพยกรบุคคล.pdf

3.งานบัญชี.pdf

4.งานประชาสัมพันธ์.pdf

5.งานสารสนเทศ.pdf

6.งานแผนและงบประมาณ.pdf

7.งานโสตฯ.pdf

8.พัสดุ.pdf

9.ยานพาหนะ.pdf

10.เลขานุการ (นายปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์).pdf

11.งานธุรการ

12.งานประกันคุณภาพการศึกษา

13.งานวิชาการ

14.งานกิจการนักศึกษา.pdf

15.งานฝ่ายอาคาร สภานที่.pdf

16.การจองห้องเรียน-สอน หรือห้องประชุม.pdf

17.งานกระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ.pdf

18.งานวิชาการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตpdf

19.ช่างเทคนิค.pdf

20.การประสานงาน.pdf

21.การบริการวิชาการแก่สังคม.pdf

22.นักวิจัย

23.การสื่อสารองค์กร.pdf

24.งานประชาสัมพันธ์ [PR1].pdf

25.คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม กลุ่ม 3.pdf