คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ


คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ดาวน์โหลดคลิก

1.การเงิน(นางสาวสุนิสา ทองใบอ่อน)

2.งานบริหารทรัพยกรบุคคล.pdf

3.งานบัญชี(นาย อมรศักดิ์ แสงทอง)

4.งานประชาสัมพันธ์.pdf

5.งานสารสนเทศ

6.งานแผนและงบประมาณ.pdf

7.งานโสตฯ.pdf

8.พัสดุ.pdf

9.การปฏิบัติงานขออนุญาตใช้ยานพาหนะ(ยงยุธ น้อยศรี).pdf

10งานธุรการ

11.งานประกันคุณภาพการศึกษา

12.งานวิชาการ

13.งานกิจการนักศึกษา.pdf

14.งานฝ่ายอาคาร สภานที่.pdf

15.งานกระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ.pdf

16.งานวิชาการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตpdf

17.ช่างเทคนิค.pdf

18.การประสานงาน.pdf

19.นักวิจัย

20.การสื่อสารองค์กร.pdf

21.งานประชาสัมพันธ์ [PR1].pdf

22.ข้อการจัดการข้อร้องเรียน

23.การปฏิบัติงานเลขานุการ.pdf

24.การปฏิบัติงานการผลิตผลงานวิจัย.pdf

25.การปฏิบัติงานการเผยแพร่งานวิจัย.pdf

26.งานวิชาการ นส.ธัญญพร มินาบูรณ์.pdf

27.งานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้.pdf

28.งาน One Stop Service.pdf

29.ความพึงพอใจ One Stop Service.pdf

30.คู่มือแนวปฏิบัติตามมาตรการสำคัญของวิทยาลัยฯ.pdf

31.คู่มือวารสาร

32.คู่มือการเงิน(นางสาวสุชญา มานวกุล)

33.คู่มืองานบัญชี(นางสาวสุชญา มานวกุล)