สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
                                                                      อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
                                                                      ปริญญาโท : วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
                                                                      ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เชียงใหม่
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanawat_wi
                                                                      E-mail : tanawat.wi@ssru.ac.th
ผศ.ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo

E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th
อาจารย์ กิตติอำพล สุดประเสริฐ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/kittiampol_su
E-mail : kittiaumpol.su@ssru.ac.th