สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
                                                                      อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา
                                                                      ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
                                                                      ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sittchai_pi
                                                                      E-mail : sittchai.pi@ssru.ac.th                       
อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ 
ปริญญาโท  : วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanawat_wi
E-mail : tanawat.wi@ssru.ac.th

อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์
ปริญญาโท : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : วท.บ วิทยาการคอมพิเตอร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/watanyu_ch 
E-mail : watanyu.ch@ssru.ac.th