สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
                                                                      ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์
                                                                      ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ ม.เวสเทิร์น
                                                                      ปริญญาโท : ศศม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                      ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด ม.รามคำแหง
                                                                      ปริญญาตรี  : บธ.บ. การตลาด ม.กรุงเทพ
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ananya_ba
                                                                      E-mail : ananya.ba@ssru.ac.th
ผศ.ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo

E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th
อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
ปริญญาโท : วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanawat_wi
E-mail : tanawat.wi@ssru.ac.th

อาจารย์ วราภรณ์ วิมุกตลพ
ปริญญาโท : วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี  : ศศ.บ เศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/waraporn_wi
E-mail : waraporn.wi@ssru.ac.th