สำนักงาน                                                                   รักษาการหัวหน้าสำนักงาน                         
                                                                   นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม
                                                                   ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา                                                                
                                                                   ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                   E-mail : chuleekorn.ma@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ)
นางสาว ดาราวรรณ พวงบุบผา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ การบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : darawan.po@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : บธบ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.รัตนบัณฑิต
E-mail : kannika.sr@ssru.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย อมรศักดิ์ แสงทอง
ปริญญาโท :  บธ.ม การจัดการการเงิน ม.ธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี  :  บธ.บ การเงิน ม.กรุงเทพ
E-mail : Amornsak.sa@ssru.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนิสา ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี  :  บ.ธบ.การจัดการตลาด ม.ราชภัฏนครปฐม
E-mail : sunisa.to@ssru.ac.th
บุคลากร
นางสาว พรพิมล มนตรีวัฒน์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  
E-mail : pornpimon.mo@ssru.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว กรรณนิกา วิชัยกุล
ปริญญาตรี : บธ.บ การตลาด ม.สยาม
E-mail : kannika.vi@ssru.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ฐกร ธรรมประทีป
ปริญญาตรี : วท.บ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  ม.ราชภัฏนครปฐม
E-mail : thakorn.th@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาว ยุพารัตน์ บุญวงษ์
กำลังศึกษา : ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ.สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : yuparat.bo@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
นาย นรนชัย เที่ยงธรรม
กำลังศึกษา :กำลังศึกษา วศ.ม วิศวกรรมเครื่องกล ม.ราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี : ทล.บ เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
E-mail : naronchai.th@ssru.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี : อส.บ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : apisit.to@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว วรฤทัย กุลแพทย์
ปริญญาตรี  :  ศศ.บ นิเทศศาสตร์  ม.ราชภัฎจันทรเกษม
E-mail : vorathai.ku@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ถวัลย์ สังขสุขจิต
ปริญญาโท : ศศ.บ การบริหารการศึกษา  ม.ศิลปากร
ปริญญาตรี : พธ.บ บริหารรัฐกิจ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
E-mail : thawan.su@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุนทรี  พัชรประทีป
ปริญญาโท  : รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ม.สยาม    
ปริญญาตรี  : คบ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : Suntaree.pa@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : pakornyos.wi@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว อรุณรัตน์ เขม้นการไถ
ปริญญาตรี :  ศศ.บ การท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
E-mail : kungarunrat2323@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี
ปริญญาโท : วท.ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สารคาม
ปริญญาตรี  : วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.มหาสารคาม
E-mail : bussayamas.pu@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว วันทนีย์ เมฆวิไล
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : วท.บ คหกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : wantanee.me@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ศรีไพร ศรีพนมวัน
ปริญญาตรี : บธ.บ ธุรกิจพานิชยนาวี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : sripai.sr@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว นฤมล  ศรีเจริญ
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม
E-mail : narumon.sr@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุจรรยา แก้วพรายตา
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ม.สงขลานครินทร์
ปริญญาตรี : วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม ม.สงขลาครินทร์
E-mail : sujanya.ka@ssru.ac.thเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย พงษ์นรินทร์ ฉิมเรือง
ปริญญาตรี : วท.บ. บริหารกิจการการบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย
E-mail : pongnarin.ch@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว รินดา เกิดวุฒิ
กำลังศึกษา : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกริก
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.เกริก
E-mail : rinda.ke@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นาย วีรเชษฐ์ มั่งแว่น
ปริญญาตรี : ทล.บ วิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร
E-mail : weerachet.ma@ssru.ac.th


นักวิจัย
นางสาว กานต์นภัส ช้ำเกตุ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :  วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : karnnapat.ch@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ บุญประสพ
ปริญญาตรี : วท.บ  สถิติประยุกต์  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : juthatip.bo@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว นุชรี ทองคำ
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ  การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎสงขลา
E-mail : nucharee.th@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาว รุ้งอัมพร เบญจกาญจน์
ปริญญาตรี :  ศศ.บ  บริหารรัฐกิจ  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : rungamporn.be@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว ปิยนุช ทองมาก
ปริญญาตรี : คศ.ษ ธุรกิจอาหาร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail : peyanoot.th@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาว ธัญญพร มินาบูรณ์
ปริญญาตรี :  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail : tunyaporn.mi@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย ยงยุธ น้อยศรี

เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย อานนท์ บุณยะเสน