สำนักงาน                                                                   หัวหน้าสำนักงาน                         
                                                                   นางสาวสุนทรี  พัชรประทีป
                                                                   ปริญญาโท  : รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสยาม                                                        
                                                                   ปริญญาตรี  : คบ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
                                                                   E-mail : Suntaree.pa@ssru.ac.th                                                             
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ)
นางสาว ดาราวรรณ พวงบุบผา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ การบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : darawan.po@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : บธบ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
E-mail : kannika.sr@ssru.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย อมรศักดิ์ แสงทอง
ปริญญาโท :  บธ.ม การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี  :  บธ.บ การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
E-mail : Amornsak.sa@ssru.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนิสา ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี  :  บ.ธบ.การจัดการตลาด มหาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail : sunisa.to@ssru.ac.th
บุคลากร
นางสาว พรพิมล มนตรีวัฒน์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
E-mail : pornpimon.mo@ssru.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว กรรณนิกา วิชัยกุล
ปริญญาตรี : บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail : kannika.vi@ssru.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ฐกร ธรรมประทีป
ปริญญาตรี : วท.บ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail : thakorn.th@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาว ยุพารัตน์ บุญวงษ์
กำลังศึกษา : ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ.สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : yuparat.bo@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
นาย นรนชัย เที่ยงธรรม
กำลังศึกษา :กำลังศึกษา วศ.ม วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี : ทล.บ เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
E-mail : narenchai.th@ssru.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี : อส.บ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : apisit.to@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาว วรฤทัย กุลแพทย์
ปริญญาตรี  :  ศศ.บ นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
E-mail : vorathai.ku@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นาย ถวัลย์ สังขสุขจิต
ปริญญาโท : ศศ.บ การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : พธ.บ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
E-mail : thawan.su@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : pakornyos.wi@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว วันทนีย์ เมฆวิไล
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : วท.บ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : wantanee.me@ssru.ac.th 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว อรุณรัตน์ เขม้นการไถ
ปริญญาตรี :  ศศ.บ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
E-mail : kungarunrat2323@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว แพรวนภา อินตา
กำลังศึกษา : วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email : praew.inta@gmail.com


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ศรีไพร ศรีพนมวัน
ปริญญาตรี : บธ.บ ธุรกิจพานิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : sriphai.sr@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว นฤมล  ศรีเจริญ
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม
E-mail : narumon.sr@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุจรรยา แก้วพรายตา
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี : วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
E-mail : sujanya.ka@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นาย วีรเชษฐ์ มั่งแว่น
ปริญญาตรี : ทล.บ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : weerachet.ma@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาว ปิยนุช ทองมาก
ปริญญาตรี : คศ.ษ ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail : peyanoot.th@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี
ปริญญาโท : วท.ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี  : วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail : bussayamas.pu@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาว รุ้งอัมพร เบญจกาญจน์
ปริญญาตรี :  ศศ.บ  บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : rungamporn.be@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ บุญประสพ
ปริญญาตรี : วท.บ  สถิติประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : juthatip.bo@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว นุชรี ทองคำ
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ  การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
E-mail : nucharee.th@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย ยงยุธ น้อยศรี

เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย อานนท์ บุณยะเสน