สำนักงาน                                                                                      หัวหน้าสำนักงาน                         
                                                                                      นางสาวชุลีกร บุญถนอม
                                                                                      ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                
                                                                                      ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                                      E-mail : chuleekorn.bu@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ)
นางสาว ดาราวรรณ พวงบุบผา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ การบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : darawan.po@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : บธบ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
E-mail : kannika.sr@ssru.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย อมรศักดิ์ แสงทอง
ปริญญาโท :  บธ.ม การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี  :  บธ.บ การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
E-mail : Amornsak.sa@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวศรัญยา มืดขุนทด
ปริญญาโท : ค.อ.ม. วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail : saranya.mu@ssru.ac.th

บุคลากร
นางสาว พรพิมล มนตรีวัฒน์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
E-mail : pornpimon.mo@ssru.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว กรรณนิกา วิชัยกุล
ปริญญาตรี : บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail : kannika.vi@ssru.ac.th


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ฐกร ธรรมประทีป
ปริญญาตรี : วท.บ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail : thakorn.th@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาว ยุพารัตน์ บุญวงษ์
กำลังศึกษา : ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ.สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : yuparat.bo@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว เพชรา บัวชู
ปริญญาโท : B.A. Bachelor of Art (Chinese Program ) Yunnan Normal University
ปริญญาตรี  : ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : petchara.bu@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ชลธิชา จันทร์แสง
ปริญญาโท : บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี : บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
E-mail : chonticha.Ja@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )
นางสาว วรฤทัย กุลแพทย์
ปริญญาตรี  :  ศศ.บ นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
E-mail : vorathai.ku@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
นางสาวสุนิสา ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี  :  บ.ธบ.การจัดการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail : sunisa.to@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุนทรี  พัชรประทีป
ปริญญาโท  : รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสยาม    
ปริญญาตรี  : คบ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : Suntaree.pa@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ถวัลย์ สังขสุจิต
ปริญญาโท : ศศ.บ การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : พธ.บ บริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
E-mail : thawan.su@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : pakornyos.wi@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี
ปริญญาโท : วท.ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสารคาม
ปริญญาตรี  : วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail : bussayamas.pu@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว วันทนีย์ เมฆวิไล
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : วท.บ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : wantanee.me@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ศรีไพร ศรีพนมวรรณ
ปริญญาตรี : บธ.บ ธุรกิจพานิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : sripai.sr@ssru.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี : อส.บ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : apisit.to@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว บุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์
ปริญญาโท :  วท.ม สาขา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : นศ.บ สาขา การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail : boonyavee.kh@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ณัฐธิดา แซ่ด่าน
ปริญญาโท : วท.ม.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : natthida.sa@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวโชติกา ขำต้นวงษ์
ปริญญาตรี : บธ.บ การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
E-mail : chotika.kha@ssru.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุชญา มานวกุล
ปริญญาโท : บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี : บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
E-mail : sudchaya.ma@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว นุชรี ทองคำ
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ  การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
E-mail : nucharee.th@ssru.ac.th
นักวิชาการศึกษา
นางสาว ปิยนุช ทองมาก
ปริญญาตรี : คศ.ษ ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail : peyanoot.th@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ยงยุธ น้อยศรี
ปริญญาตรี : การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail :  yongyut.no@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย อานนท์ บุณยะเสน
E-mail :  arnon.bo@ssru.ac.th