แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี


                                                                                                                                                 
                                                                                              หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
                                                                                              อาจารย์ ศิริอร สนองค์
                                                                                              ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                                                                              ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
                                                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sirion_so
                                                                                              E-mail : sirion.so@ssru.ac.th      
อาจารย์ นิภาวรรณ ภูจอม
ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี   : บธ.บ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเกริก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/nipawan_po
E-mail  : nipawan.po@ssru.ac.th

อาจารย์ ปิยะอร ศรีวรรณ
ปริญญาโท   :   วศ.ม โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี    :   บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.elcls.ssru.ac.th/piyaon_sr
E-mail : piyaon.sr@ssru.ac.th

ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล
ปริญญาเอก  : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : คอ.ม. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : ศษ.บ. เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sasiwimom_wo
E-mail : sasiwimom.wo@ssru.ac.th