แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี


                                                                                               

                                                                           หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
                                                                           อาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
                                                                           ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                           ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                                           เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/kraiwit_si  
                                                                           E-mail : kraiwit.si@ssru.ac.th
อาจารย์ ธนะสาร พาณิชยากรณ์                                                                
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม                   ปริญญาโท  :  วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา                             ปริญญาตรี   :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                 เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanasarn_pa    
E-mail : thanasan.pa@ssru.ac.th 
อาจารย์ ปิยะอร ศรีวรรณ
ปริญญาโท   :   วศ.ม โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี    :   บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.elcls.ssru.ac.th/piyaon_sr
E-mail : piyaon.sr@ssru.ac.th


อาจารย์ สุนทรี พุฒิวร
ปริญญาโท : วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suntaree_pu
E-mail : suntaree.pu@ssru.ac.th
อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sittchai_pi
E-mail : sittchai.pi@ssru.ac.th