แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี


                                                                                                                                                 
                                                                                              หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
                                                                                              อาจารย์ ศิริอร สนองค์
                                                                                              ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                                                                              ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
                                                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sirion_so
                                                                                              E-mail : sirion.so@ssru.ac.th      
อาจารย์ นิภาวรรณ ภูจอม
ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี   : บธ.บ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเกริก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/nipawan_po
E-mail  : nipawan.po@ssru.ac.th

อาจารย์ ปิยะอร ศรีวรรณ
ปริญญาโท   :   วศ.ม โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี    :   บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.elcls.ssru.ac.th/piyaon_sr
E-mail : piyaon.sr@ssru.ac.th

อาจารย์ วีรเชษฐ์ มั่งแว่น
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ทล.บ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://elcls.ssru.ac.th/weerachet_ma
E-mail : weerachet.ma@ssru.ac.th


อาจารย์ ธนภัทร สุวรรณกลาง
ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี : วศ.บ วิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://elcls.ssru.ac.th/thanaphat_su
E-mail : thanaphat.su@ssru.ac.th