แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี


                                                                                               

                                                                           หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
                                                                           อาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
                                                                           ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                           ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์
                                                                           เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/kraiwit_si
                                                                           E-mail : kraiwit.si@ssru.ac.th
อาจารย์ ศิริอร สนองค์
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏนครปฐม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sirion_so
E-mail  : sirion.so@ssru.ac.th
อาจารย์ ปิยะอร ศรีวรรณ
ปริญญาโท   :   วศ.ม โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี    :   บธ.บ สาขาการจัดการ ม.เชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.elcls.ssru.ac.th/piyaon_sr
E-mail : piyaon.sr@ssru.ac.th


อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.เซาส์อีสบางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wannee_su
E-mail : wannee.su@ssru.ac.th