สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตนครปฐม


                                                                                              หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตนครปฐม
                                                                                              ดร.ลำไผ่ ตระกูลสันติ 
                                                                                              ปริญญาเอก : PhD (Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia
                                                                                              ปริญญาโท  :  MengPrac, Engineering Logistics, University of Wollongong, Australia  
                                                                                              ปริญญาตรี   : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต  
                                                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/lamphai_tr   
                                                                                              E-mail : lamphai.tr@ssru.ac.th

ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์                                                                
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท  :  วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา                            
ปริญญาตรี   :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                              
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanasarn_pa
E-mail : tanasarn.pa@ssru.ac.th

ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
ปริญญาเอก : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : M.Sc. IN Logistics, University of Wollongong, Australia
ปริญญาตรี  : B.A. IN Economics (International Program) Chulalongkorn University
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phutthiwat_wa                             
E-mail : phutthiwat.wa@ssru.ac.th

ดร. กุลนิภา โพธิ์อบ
ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาดเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เว็บไซต์ส่วนตัว : https://elcls.ssru.ac.th/kulnipa_po
E-mail : kulnipa.po@ssru.ac.th
อาจารย์ ปิติพจน์ แซ่เล็ก                                                                         
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                  
ปริญญาตรี  : บธ.บ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                          
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pitiphoj_sa                                     
E-mail : pitiphoj.sa@ssru.ac.th
ดร.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ
ปริญญาเอก : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phitphisut_th
E-mail : phitphisut.th@ssru.ac.th