สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตนครปฐม


                                                                                              หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตนครปฐม
                                                                                              ดร.ชณิชา หมอยาดี
                                                                                              ปริญญาเอก : PhD. Inventory Routing Problem Tecnology University of Portsmouth
                                                                                              ปริญญาโท : M.B.A. Logistics University of Sunderland
                                                                                              ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ม.จุฬาลงกรณ์
                                                                                              ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chanicha_mo
                                                                                              E-mail : chichamoryadee@gmail.com       

อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล
ปริญญาโท  : MA Marketing University of Sunderland, United Kingdom
ปริญญาโท  : บธ.ม. บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu
E-mail  : sarawut.pu@ssru.ac.th

อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : M.Sc. IN Logistics, University of Wollongong, Australia
ปริญญาตรี  : B.A. IN Economics (International Program) Chulalongkorn University
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phutthiwat_wa                             
E-mail : phutthiwat.wa@ssru.ac.th

อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ
ปริญญาโท  :  วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี  :  รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์  ม.เชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/phitphisut_th
E-mail       :  phitphisut.th@ssru.ac.th

อาจารย์ ภัค กิระนันทวัฒน์
ปริญญาโท : M.Com. in International Business & Marketing University of Sydney
ปริญญาตรี  : บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bhuk_ki
E-mail : bhuk.ki@ssru.ac.th