สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม                                                              หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม
                                                              อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
                                                              กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
                                                              ปริญญาโท : M.Sc. IN Logistics, University of Wollongong, Australia
                                                              ปริญญาตรี  : B.A. IN Economics (International Program) Chulalongkorn University
                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phutthiwat_wa                               
                                                              E-mail : phutthiwat.wa@ssru.ac.th 
อาจารย์ ภัค กิระนันทวัฒน์
ปริญญาโท : M.Com. in International Business & Marketing University of Sydney
ปริญญาตรี  : บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bhuk_ki
E-mail : bhuk.ki@ssru.ac.th

อาจารย์ วิศวะ อุนยวงศ์
ปริญญาโท : M.Sc. International Business and Entrepreneurship International Program,                Malardalen University, Sweden
ปริญาตรี  :  B.B.A. International Business Management International Program,                          University of the Thai Chamber of Commerce
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wissawa_au
E-mail : wissawa.au@ssru.ac.th
ดร. พิเชษฐ ตรีไวย
ปริญญาเอก : Ph.D. Business and Management The University of Huddersfield. UK
ปริญญาโท  : Msc. International Management Oxford Brookes University
ปริญญาตรี   : นศ.บ. การโฆษณา ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pichet_tr
E-mail  : pichet.tr@ssru.ac.th