สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม                                                              หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม
                                                              อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
                                                              กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                              ปริญญาโท : M.Sc. IN Logistics, University of Wollongong, Australia
                                                              ปริญญาตรี  : B.A. IN Economics (International Program) Chulalongkorn University
                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phutthiwat_wa                               
                                                              E-mail : phutthiwat.wa@ssru.ac.th 
อาจารย์ ณัฐกันต์ รู้ทำนอง                                                          
ปริญญาโท : MSc IBM University of Huddersfield, United Kingdom            
ปริญญาตรี  : B.B.A Tourism Management Mae Fah Luang  University                      
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natthakan_ro                              
E-mail : natthakan_ro@ssru.ac.th
อาจารย์ วิศวะ อุนยวงศ์
กำลังศึกษา : Ph.D.Management  International Program, International College of NIDA
ปริญญาโท : M.Sc. International Business and Entrepreneurship International Program,                Malardalen University, Sweden
ปริญาตรี  :  B.B.A. International Business Management International Program,                          University of the Thai Chamber of Commerce
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wissawa_au
E-mail : wissawa.au@ssru.ac.th

อาจารย์ อธิรัตน์ อินทจร
ปริญญาตรี : บธ.บ. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/athirat_in
E-mail : athirat.in@ssru.ac.th

ดร. พิเชษฐ ตรีไวย
ปริญญาเอก : Ph.D. Business and Management The University of Huddersfield. UK
ปริญญาโท  : Msc. International Management Oxford Brookes University
ปริญญาตรี   : นศ.บ. การโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว :http://www.elcls.ssru.ac.th/pichet_tr
E-mail  : pichet.tr@ssru.ac.th
อาจารย์ พงษ์เทพ  ภูเดช
กำลังศึกษา  : ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  :  บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี :  การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ส่วนตัว   : http://www.elcls.ssru.ac.th/pongtep_ph
E-mail   : pongtep.ph@ssru.ac.th