หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


                                                            ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                            ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
                                                            ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย                  
                                                            ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia
                                                            ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                                                            เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
                                                            E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th 
ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์
ปริญญาเอก :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาเอก : กจ.ด สาขาการจัดการการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโท : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล (ศูนย์สาทร)
ปริญญาตรี : ร.บ. บริหารรัฐกิจ ม.ธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chitpong_ay
E-mail : chitpong.ay@ssru.ac.th
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท  :  วท.ม.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญญาตรี   :  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/komson_so
E-mail  :  komson.so@ssru.ac.th

ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย
ปริญญาเอก : D.B.A. Supply Chain Management University of South Australia
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ม.สยาม
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/preecha_wa
E-mail : hongchae1971@hotmail.com
ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.th
ดร.วิศวะ อุนยะวงศ์
ปริญญาเอก : บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ปริญญาโท : M.Sc. International Business and Entrepreneurship International Program,Malardalen University,Sweden
ปริญญาตรี : B.B.A. International Business Management International Program,University of the Thai Chamber of Commerce
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wissawa_au
E-mail : wissawa.au@ssru.ac.th
ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
ปริญญาเอก : Ph.D. Industrial Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA.
ปริญญาโท  : Ms. Industrial Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA.
ปริญญาตรี   : วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม. เกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natapat_ar
E-mail : natapat.ar@ssru.ac.th