สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี                                                                   
                                                                                                         หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี 
                                                                                                         อาจารย์ ดร. แววมยุรา คำสุข
                                                                                                         ปริญญาเอก :  ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                                                                                         ปริญญาโท  : วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                                                                                         ปริญญาตรี  : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/wawmayura_ch
                                                                                                         E-mail   :  wawmayura.ch@ssru.ac.th                 
อาจารย์ น้องส้ม ศรีสวัสดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/nongsom_sr
E-mail : nongsom.sr@ssru.ac.th
อาจารย์ สุนทรี พุฒิวร
ปริญญาโท : วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  ม.บูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.ม การจัดการ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suntaree_pu
E-mail : suntaree.pu@ssru.ac.th

อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์                                                                    
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญาตรี    : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
E-mail : supamit.sr@ssru.ac.th

ดร.ธนะสาร พาณิชยากรณ์                                                                
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม                  
ปริญญาโท  :  วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา                            
ปริญญาตรี   :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanasarn_pa
E-mail : thanasan.pa@ssru.ac.th