สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี


                                                                   
                                                                                                         รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี 
                                                                                                         อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์
                                                                                                         กำลังศึกษา :  บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                                                         ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                                                                                                         ปริญญาตรี  : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
                                                                                                         E-mail   :  supamit.sr@ssru.ac.th                 
อาจารย์ น้องส้ม ศรีสวัสดิ์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/nongsom_sr
E-mail : nongsom.sr@ssru.ac.th
อาจารย์ สุปีรยา กฤษณานุกูล
ปริญญาโท : กจ.ม. การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
เว็บไซต์ส่วนตัว : https://elcls.ssru.ac.th/supeeraya_kr
E-mail : supeeraya.kr@ssru.ac.th


อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ
ปริญญาโท : วท. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี : วศ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornkiat_ph
E-mail : pornkiat.ph@ssru.ac.th
อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wannee_su
E-mail : wannee.su@ssru.ac.th