สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี                                                                   
                                                                       หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี 
                                                                       อาจารย์ จุรีย์รัตน์ สมบรูณ์
                                                                       ปริญญาโท  : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
                                                                       ปริญญาตรี  : วท.บ ชีวเคมีและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่
                                                                       เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/jureerut_so
                                                                       E-mail   :  jureerut_so@ssru.ac.th                   
อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natthaphon_wa
E-mail : nattaphon.wa@ssru.ac.th
อาจารย์ สุนทรี พุฒิวร
ปริญญาโท : วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  ม.บูรพา
ปริญญาตรี  : บธ.ม การจัดการ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suntaree_pu
E-mail : suntaree.pu@ssru.ac.th

ดร.ธนะสาร พาณิชยากรณ์                                                                
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม                  
ปริญญาโท  :  วท.ม  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา                            
ปริญญาตรี   :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                 เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanasarn_pa
E-mail : thanasan.pa@ssru.ac.th 
ผศ.ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo

E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th