สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี


                                                                   หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ชลบุรี 
                                                                   อาจารย์ กฤศญา จันทร์ดาแสง
                                                                   กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                                                   ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
                                                                   ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
                                                                   เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/duangjai_ja              
                                                                   E-mail : duangjai.ja@ssru.ac.th  
อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natthaphon_wa
E-mail : natthaphon.wa@ssru.ac.th
อาจารย์ จุรีย์รัตน์ สมบรูณ์
ปริญญาโท  : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี  : วท.บ ชีวเคมีและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/jureerut_so
E-mail   :  jureerut_so@ssru.ac.th
ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว :http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.th
อาจารย์ วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo
E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th