สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง                                                                                                               รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง
                                                                                                               อาจารย์ สุวัฒน์  นวลขาว
                                                                                                               กำลังศึกษา : บธ.ด.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                                                               ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง 
                                                                                                               ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                                                                                                                                                             ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง                                                                                                                                                                                                                                                       เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu                                                                                                                                                                                                                                                      E-mail   : suwat.nu@ssru.ac.th
อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง  
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.อัสสัมชัญ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornpanna_la
E-mail   : pornpanna.la@ssru.ac.th   
อาจารย์ อัมพิกา เล่าประวัติชัย
ปริญญาโท  : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคาแหง
ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.รังสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ampika_la
E-mail  : ampika.la@ssru.ac.th

ดร.จักรพรรณ  คงธนะ
ปริญญาเอก : พลังงานทดแทน, ม.นเรศวร
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/jakkrapun_ko
E-mail : jakkrapun.ko@ssru.ac.th
ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด ม.อีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด ม.นเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th