สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง                                                                                                               หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง
                                                                                                               อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย
                                                                                                               ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง  
                                                                                                               ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์
                                                                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natthaphon_wa
                                                                                                               E-mail   : nattaphon.wa@ssru.ac.th   
อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง  
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.อัสสัมชัญ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornpanna_la
E-mail   : pornpanna.la@ssru.ac.th   


อาจารย์ สุวัฒน์  นวลขาว
กำลังศึกษา : บธ.ด.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง 
ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu

E-mail : suwat.nu@ssru.ac.th
อาจารย์ อัมพิกา เล่าประวัติชัย
ปริญญาโท  : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคาแหง
ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.รังสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ampika_la
E-mail  : ampika.la@ssru.ac.th


ดร.จักรพรรณ  คงธนะ
ปริญญาเอก : พลังงานทดแทน, ม.นเรศวร
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/jakkrapun_ko
E-mail : jakkrapunjup@gmail.com