สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง


                                                                         หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง
                                                                         อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์
                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                         ปริญญาตรี   : วท.บ วิทยาการคอมพิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/watanyu_ch 
                                                                         E-mail  : watanyu.ch@ssru.ac.th
ดร.สุวัฒน์  นวลขาว
ปริญญาเอก : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu
E-mail   : suwat.nu@ssru.ac.th   

อาจารย์ ปวริศา  เอมโอฐ
กำลังศึกษา : บธ.ด สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม สาขาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี  : บธ.บ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pawarisa_em
E-mail   : pawarisa.em@ssru.ac.th   


ผศ.ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo

E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th


ผศ.ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : ทล.ม. การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th