สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง                                                                    หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง
                                                                    อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย
                                                                    ปริญญาโท   : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
                                                                    ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
                                                                    เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornpanna_la
                                                                    E-mail   : pornpanna.la@ssru.ac.th   
อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล
ปริญญาโท  : MA Marketing University of Sunderland, United Kingdom
ปริญญาโท  : บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu
E-mail  : sarawut.pu@ssru.ac.th
อาจารย์ สุวัฒน์  นวลขาว
กำลังศึกษา : บธ.ด.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu
E-mail : suwat.nu@ssru.ac.th

อาจารย์ อัมพิกา เล่าประวัติชัย
ปริญญาโท  : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรังสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ampika_la
E-mail  : ampika.la@ssru.ac.th
อาจารย์ ศิริอร สนองค์
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sirion_so
E-mail  : sirion.so@ssru.ac.th