สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.อุดรธานี


                                                                    หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ศูนย์ การศึกษา จ.อุดรธานี
                                                                    อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง
                                                                    ปริญญาโท    :  วศ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                    ปริญญาตรี    :  อศ.บ. เทคโนโลยีการผลิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                    เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/srayut_ku  
                                                                    E-mail          :  srayut.ku@ssru.ac.th 

อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ
ปริญญาโท  :  วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี  :  รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/phitphisut_th
E-mail       :  phitphisut.th@ssru.ac.th

อาจารย์ ภิรายุ แสนบุดดา
ปริญญาโท  :  บช.ม การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/phirayu_sa
E-mail       :  phirayu.sa@ssru.ac.th

อาจารย์ สุรพงศ์ อินทรภักดิ์
ปริญญาโท  :  วศ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาตรี  :  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/surapong_in
E-mail       :  Surapong.in@ssru.ac.th
อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์                                                                    
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญาตรี    : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr  
E-mail : supamit.sr@ssru.ac.th