สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.อุดรธานี


                                                                    

                                                                  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ศูนย์ การศึกษา จ.อุดรธานี
                                                                  อาจารย์ ภิรายุ แสนบุดดา
                                                                  ปริญญาโท  :  บช.ม การบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
                                                                  ปริญญาตรี  :  วท.บ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์
                                                                  เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/phirayu_sa
                                                                  E-mail       :  phirayu.sa@ssru.ac.th  

อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ
ปริญญาโท  :  วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี  :  รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์  ม.เชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/phitphisut_th
E-mail       :  phitphisut.th@ssru.ac.th
อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง
ปริญญาโท    :  วศ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี    :  อศ.บ. เทคโนโลยีการผลิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/srayut_ku 
E-mail          :  srayut.ku@ssru.ac.th

อาจารย์ สุรพงศ์ อินทรภักดิ์
ปริญญาโท  :  วศ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาตรี  :  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/surapong_in
E-mail       :  Surapong.in@ssru.ac.th
อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์                                                                    
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญาตรี    : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
E-mail : supamit.sr@ssru.ac.th