สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม                                                           หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม   
                                                           อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด
                                                           กำลังศึกษา : บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ ม.เอเซียอาคเนย์
                                                           ปริญญาโท  : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
                                                           ปริญญาตรี  : บธ.บ สาขาการตลาด ม.ราชภัฎราชนครินทร์
                                                           เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl
                                                           E-mail      :  jatturong.pl@ssru.ac.th

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท  :  วท.ม.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญญาตรี   :  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/komson_so
E-mail           :  komson.so@ssru.ac.th

อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บช.บ. การบัญชี ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/anchalee_hi
E-mail   : anchalee.hi@ssru.ac.th

อาจารย์ วราภรณ์ สารอินมูล                                                                         
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.แม่ฟ้าหลวง                  
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.เทคโนราชมงคงล้านนา                          
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/varaporn_sa                                     
E-mail : varaporn.sa@ssru.ac.th

อาจารย์ พงษ์เทพ  ภูเดช
ปริญญาเอก  : ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท  :  บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี :  การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ส่วนตัว   : http://www.elcls.ssru.ac.th/pongtep_ph
E-mail   : pongtep.ph@ssru.ac.th
อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง
กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/duangjai_ja             
E-mail : duangjai.ja@ssru.ac.th