สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม


                                                               หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม                                                                
                                                               อาจารย์ วราภรณ์ สารอินมูล                                                                                                                 
                                                               ปริญญาโท : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                        
                                                               ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคงล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย                                       
                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.teacher.ssru.ac.th/varaporn_sa                                                                         
                                                               E-mail : varaporn.sa@ssru.ac.th
อาจารย์ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
ปริญญาเอก        :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท        :  วท.ม.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี         :  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.teacher.ssru.ac.th/komson_so
E-mail             :  komson.so@ssru.ac.th

อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์
ปริญญาโท : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บช.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.teacher.ssru.ac.th/anchalee_hi
E-mail   : anchalee.hi@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร. ทมนี สุขใส
ปริญญาเอก  : Ph.D. Technical Education Technology ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี  : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.teacher.ssru.ac.th/tommanee_so
E-mail : tommanee.so@ssru.ac.th
อาจารย์ วราเทพ จันทพันธ์
ปริญญาโท        :  บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี         :  ศ.บ. การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เว็บไซต์ส่วนตัว   : http://www.teacher.ssru.ac.th/varathep_ch
E-mail             : varathep.ch@ssru.ac.th