สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม


                                                               หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.นครปฐม                                                                
                                                               อาจารย์ วราภรณ์ สารอินมูล                                                                                                                 
                                                               ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                        
                                                               ปริญญาตรี  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคงล้านนา                                       
                                                               เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/varaporn_sa                                                                         
                                                               E-mail : varaporn.sa@ssru.ac.th
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  :  วท.ม.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี   :  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/komson_so
E-mail           :  komson.so@ssru.ac.th

อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/anchalee_hi
E-mail   : anchalee.hi@ssru.ac.th
ดร. ทมนี สุขใส
ปริญญาเอก  : Ph.D. Technical Education Technology ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี  : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/tommanee_so
E-mail : tommanee.so@ssru.ac.th
อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ 
ปริญญาโท  : วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanawat_wi
E-mail : tanawat.wi@ssru.ac.th