สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตนครปฐม                                                                                                         หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตนครปฐม   
                                                                                                         ดร. พงษ์เทพ ภูเดช
                                                                                                         ปริญญาเอก : ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
                                                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
                                                                                                         ปริญญาตรี  : การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pongtep_ph
                                                                                                         E-mail      :  pongtep.ph@ssru.ac.th  


ดร. ทมนี สุขใส
ปริญญาเอก  : Ph.D. Technical Education Technology ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี  : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/tommanee_so
E-mail : tommanee.so@ssru.ac.th


อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บช.บ. การบัญชี ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/anchalee_hi
E-mail   : anchalee.hi@ssru.ac.th


อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง
กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.เซาธ์อิสท์บางกอก
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/duangjai_ja             
E-mail : duangjai.ja@ssru.ac.th  
อาจารย์ รัชนีวรรณ สุจริต
ปริญญาโท : บธ.ม การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : วท.บ สถิติธุรกิจการเงิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ratchaneewan_su
E-mail : ratchaneewan.su@ssru.ac.th