การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


-กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

-แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564).pdf

-แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564).pdf

-รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

-รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร.pdf

-แผนบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564).pdf

-แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564).pdf

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร.pdf