แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ                                                                 รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 
                                                                 อาจารย์ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
                                                                 กำลังศึกษา  : ปร.ด การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                                                 ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                                                                 ปริญญาตรี   :  บธ.บ การจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                                                 เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
                                                                 E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th
                                                                                                   
อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ปริญญาโท : การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/juraporn_po
E-mail :  juraporn.po@ssru.ac.th
อาจารย์ ปิยมาส กล้าแข็ง
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl
E-mail : piyamas.kl@ssru.ac.th