แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ                                                                 รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 
                                                                 อาจารย์ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
                                                                 กำลังศึกษา  : ปร.ด การจัดการ ม.ศิลปากร
                                                                 ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร
                                                                 ปริญญาตรี   :  บธ.บ การจัดการ  ม.ศรีปทุม
                                                                 เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
                                                                 E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th
                                                                                                   
อาจารย์ ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ
ปริญญาโท : บธ.ม การบัญชี ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บช.บ การบัญชี ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/srisarin_su
E-mail : srisarin.su@ssru.ac.th

อาจารย์ รัชนีวรรณ สุจริต
ปริญญาโท : บธ.ม การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : วท.บ สถิติธุรกิจการเงิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ratchaneewan_su
E-mail : ratchaneewan.su@ssru.ac.th