สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
                                                                      ดร.ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ
                                                                      ปริญญาเอก :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                      ปริญญาโท : บธ.ม การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                      ปริญญาตรี  : บช.บ การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/srisarin_no
                                                                      E-mail : srisarin.no@ssru.ac.th              

ดร.สิทธิชัย พินธุมา
ปริญญาเอก :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sittichai_pi
E-mail : sittichai.pi@ssru.ac.th            


ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ปริญญาเอก  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th


ดร.มาธุสร แข็งขัน
ปริญญาเอก :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี  : ศศ.บ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
E-mail : martusorn.kh@ssru.ac.th   


ผศ.(พิเศษ) บุณยาพร ภู่ทอง
ปริญญาโท :  ศ.ม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :  ศ.บ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bunyaporn_ph
E-mail : bunyaporn.po@ssru.ac.th


อาจารย์ รัชนีวรรณ สุจริต
ปริญญาโท : บธ.ม การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : วท.บ สถิติธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ratchaneewan_su
E-mail : ratchaneewan.su@ssru.ac.th