สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
                                                                      อาจารย์มาธุสร แข็งขัน
                                                                      ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
                                                                      ปริญญาตรี  : ศศ.บ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
                                                                      E-mail : martusorn.kh@ssru.ac.th                   

อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sittichai_pi
E-mail : sittichai.pi@ssru.ac.th            


ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ปริญญาเอก  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th


อาจารย์ ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ
ปริญญาโท : บธ.ม การบัญชี ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บช.บ การบัญชี ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/srisarin_no
E-mail : srisarin.no@ssru.ac.th


ผศ.(พิเศษ) บุณยาพร ภู่ทอง
ปริญญาโท :  ศ.ม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  :  ศ.บ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/bunyaporn_ph
E-mail : bunyaporn.po@ssru.ac.th