สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
                                                                      อาจารย์มาธุสร แข็งขัน
                                                                      ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
                                                                      ปริญญาตรี  : ศศ.บ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
                                                                      E-mail : martusorn.kh@ssru.ac.th                   
อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sittchai_pi
E-mail : sittchai.pi@ssru.ac.th            


ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ปริญญาเอก  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th


อาจารย์ ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ
ปริญญาโท : บธ.ม การบัญชี ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บช.บ การบัญชี ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/srisarin_su
E-mail : srisarin.su@ssru.ac.th
ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์
กำลังศึกษา :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาเอก : รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : ค.ม.  การจัดการคุณภาพ   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : วท.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/mano_pr
E-mail : Boost2003@hotmail.com