แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                         หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
                                                                         ดร.ปัจจัย อินทรน้อย
                                                                         ปริญญาเอก : บธ.บ. การจัดการธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
                                                                         ปริญญาโท  : คม. การจัดการการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
                                                                         ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/putjai_in
                                                                         E-mail  : putjai.in@ssru.ac.th  


อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ปริญญาโท : การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : การเงินการธนาคาร ม.รังสิต
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/juraporn_po
E-mail :  juraporn.po@ssru.ac.th

อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน
ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี  : ศศ.บ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
E-mail : martusorn.kh@ssru.ac.th