แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                        หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
                                                                        อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์
                                                                        ปริญญาโท : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                        ปริญญาตรี : วท.บ วิทยาการคอมพิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                                                                        เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/watanyu_ch  
                                                                        E-mail : watanyu.ch@ssru.ac.th
อาจารย์ ลำไผ่ ตระกูลสันติ  
กำลังศึกษา : PhD (Supply Chain & Logistics), RMIT University, Australia                  
ปริญญาโท  :  MengPrac, Engineering Logistics, University of Wollongong, Australia    
ปริญญาตรี   : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต                                             เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/lamphai_tr                                         E-mail         :  lamphai.tr@ssru.ac.th
อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน
ปริญญาโท : วศ.ม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี  : ศศ.บ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
E-mail : matusorn.ka@ssru.ac.th
ดร.ปัจจัย อินทรน้อย
ปริญญาเอก : บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท  : คม. การจัดการการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการทั่วไป สุโขทัยธรรมาธิราช
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/putjai_in
E-mail  : putjai.in@ssru.ac.th