แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                         หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
                                                                         อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล
                                                                         ปริญญาโท  : MA Marketing University of Sunderland, United Kingdom
                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม. บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
                                                                         ปริญญาตรี   : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu 
                                                                         E-mail  : sarawut.pu@ssru.ac.th


อาจารย์ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  : ศศม. การจัดการการบิน มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี   : บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/santipong_ji
E-mail  : santipong.ji@ssru.ac.th


อาจารย์ กิตติอำพล สุดประเสริฐ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/kittiampol_su
E-mail : kittiaumpol.su@ssru.ac.th