แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                         หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
                                                                         อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์
                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง
                                                                         ปริญญาตรี   : วท.บ วิทยาการคอมพิเตอร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/watanyu_ch 
                                                                         E-mail  : watanyu.ch@ssru.ac.th


ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ ม.เวสเทิร์น
ปริญญาโท : ศศม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ. การตลาด ม.กรุงเทพ
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/ananya_ba
E-mail :  ananya.ba@ssru.ac.th

ดร.ปัจจัย อินทรน้อย
ปริญญาเอก : บธ.บ. การจัดการธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท  : คม. การจัดการการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี   : บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/putjai_in
E-mail  : putjai.in@ssru.ac.th  

อาจารย์ วราภรณ์ วิมุกตลพ
ปริญญาโท : วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี  : ศศ.บ เศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/waraporn_wi
E-mail : waraporn.wi@ssru.ac.thอาจารย์ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  : ศศม. การจัดการการบิน มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี   : บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/santipong_ji
E-mail  : santipong.ji@ssru.ac.th